Reglement

SAMENSTELLING BESTUUR en ORGANISATIE
Voorzitter : Dirk van den Heuvel
Secretaris en excursies: Ria Kuunders
Penningmeester : Lidia Berkers
Bestuurslid: Mary van der Velden
Bestuurslid: Marco van der Sterre
Expocommissie: Gerda Keunen, Ria v.d. Kerkhof,  Mary van de Velden, Toon Seijkens
Opleidingsdeel & leiding groep 1 Basis: Marco v.d. Sterre
Leiding groep 2 Gevorderden: Dirk van den Heuvel
Toelating selectiecommissie groep 2 Gevorderden: Dirk van den Heuvel, Marco van der Sterre, Lidia Berkers, Ria Kuunders
Webmasters: Dirk van den Heuvel

Voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) zie Artikel 24. PRIVACY VERKLARING


Huishoudelijk Reglement.

artikel 1. ALGEMEEN:
Dit reglement dient ter uitvoering en aanvulling van het huishoudelijk reglement van fotoclub zeilberg ( hierna FCZ) .
Elk lid dat zich aansluit bij FCZ is gehouden dit reglement na te leven als ook alle deelnemers aan activiteiten gerelateerd aan de FCZ.

Artikel 2. DOELSTELLING:
De doelstelling van de FCZ is;
• Het bevorderen , aanmoedigen, uitwisselen van ervaringen en tips met betrekking tot fotografie binnen de vereniging, evenals het bevorderen van de vriendschappelijke relaties tussen de leden onderling.
Om deze doelstellingen te verwezenlijken, kan de vereniging activiteiten inrichten of er aan deelnemen. Deze activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot;
• Het organiseren van- of deelnemen aan cursussen, voordrachten, workshops, al dan niet met gastsprekers en/of docenten.
• Het organiseren van – of deelnemen aan tentoonstellingen, die zowel publiekelijk als enkel voor leden toegankelijk zijn. Het organiseren van fotowedstrijden en het tot stand brengen met verenigingen die deze gelijkwaardige doelen nastreven.

Artikel 3. VERENIGINGSJAAR:
Het clubjaar loopt vanaf de datum van oprichting en zal derhalve beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december.

Artikel 4. BESTUUR:
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden die het opleidingsdeel, de expositie en de feestcommissie regelen.
De bestuursleden worden gevraagd door de oprichter, dit kan t.z.t. aangepast worden.

Artikel 5. VERGADERINGEN:
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als wenselijk is, het doel is 3 à 4 x per jaar.

Artikel 6. INDIENEN AGENDAPUNTEN:
Agendapunten dienen uiterlijk 14 dagen voor een bestuursvergadering schriftelijk aan de secretaris te worden gericht. De secretaris kan in overleg en na akkoord van de overige bestuursleden de indiener van het agendapunt om bijkomende inlichtingen verzoeken of uitnodigen tot het toelichten van het agendapunt op de bestuursvergadering.

Artikel 7. VERSLAGLEGGING:
De vaststelling van de verslagen gebeurt op de na volgende bestuursvergadering. Hierna wordt dit verslag door de secretaris openbaar gemaakt.

Artikel 8. BESLISSINGEN:
Beslissingen op de bestuursvergaderingen worden bij eenvoudige meerderheid door de aanwezige bestuursleden genomen. Bij onmogelijkheid in welke vorm dan ook, om een beslissing te nemen door het bestuur, zullen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in een besloten vergadering een beslissing nemen.

Artikel 9. TAKEN VAN HET BESTUUR:
• Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van het bestuur, de bezittingen en de schulden van de vereniging.
• Het bestuur is bevoegd om middels een toelatingscommissie aanmeldingen te toetsen, te beoordelen, en in sommige gevallen aanmeldingen te weigeren.
• Het bestuur is bevoegd om namens de vereniging het lidmaatschap van elk afzonderlijk lid te beeindigen. Dit in het bijzonder indien een lid zich niet aan een of meerdere in dit regelement genoemde plichten of bepalingen voldoet. Het bestuur is niet genoodzaakt om een reden voor de beeindiging op te geven.
• Het bestuur kan zonder voorafgaande raadpleging van de leden bijkomende Reglementen-uitvaardigen om de goede werking van een activiteit te garanderen.

Artikel 10. TAKEN VAN DE VOORZITTER:
De voorzitter geeft leiding aan de vereniging en zit de vergaderingen voor zowel de algemene vergadering als mede de bestuursvergaderingen, ook opent hij de clubavond en voorziet iedereen van informatie.

Artikel 11. PLAATSVERVANGENDE VOORZITTER:
De plaatsvervangend voorzitter vervangt bij afwezigheid van de voorzitter en heeft dezelfde taken als de voorzitter.
• Ondersteuning van de voorzitter.

Artikel 12. TAKEN VAN DE SECRETARIS:
Het opstellen van de notulen van de algemene ledenvergadering en van de bestuursvergaderingen en maakt van elke clubavond een verslag als er belangrijke informatie is.
De administratieve voorbereiding en uitvoering van deze vergaderingen, het verzorgen van officiële briefwisselingen.
Het opstellen van de agenda in overleg met de voorzitter, het opstellen van het jaarverslag.het bijhouden en klasseren van vergaderstukken mede de in- en uitgaande post.

Artikel 13. TAKEN VAN DE PENNINGMEESTER:
De penningmeester verzorgt de financiële administratie op zodanige wijze dat de financiële rechten en verplichtingen van de vereniging daaruit te allen tijde kunnen worden gekend.De rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar legt hij op de 1e clubavond van het nieuwe jaar voor. het tijdig voorbereiden van de jaarlijkse begroting.Het innen en beheren van de bijdragen . Bijdragen omvatten eventuele jaarbijdragen als donaties of bijdragen voor deelname aan een activiteit. De penningmeester is bevoegd alle in de begroting opgenomen betalingen te verrichten.

Artikel 14. LIDMAATSCHAP:
Een ieder dient, alvorens toegelaten te kunnen worden tot het lidmaatschap, akkoord te gaan met het huishoudelijke reglement. Om lid te worden dient het toekomstige lid een inschrijfformulier in te vullen en terug te bezorgen bij de secretaris.
De minimum leeftijd voor deelname aan FCZ is 14 jaar.
Het Aanvraagformulier kan t.z.t. online via onze website worden ingevuld. Indien een toekomstig lid in de onmogelijkheid is het formulier online in te vullen , dan kan zij /hij contact op nemen met de secretaris. De secretaris kan dan een andere manier voorstellen om lid te worden.
De leden en hun rechtsopvolgers kunnen geen deel hebben in het vermogen van de vereniging. Even min hebben de leden geen recht op een aandeel in de behaalde winsten, alsook kunnen zij geen opbrengsten halen uit de vereniging. Bij beëindiging lidmaatschap,uitsluiting of overlijden kunnen leden of hun rechtspersonen nooit teruggave of vergoedingen vorderen voor gestorte bedragen of gedane inbreng.

Artikel 15. BEVOEGDHEID:
De leden zijn niet bevoegd om namens de vereniging rechtshandelingen aan te gaan. In het bijzonder zijn zij niet bevoegd om evenementen namens de vereniging te Organiseren dan wel te gelasten zonder toestemming van het bestuur.

Artikel 16. RECHTEN EN PLICHTEN:
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzondering van de Bestuursvergadering), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. Dit recht kan door het bestuur worden beperkt door het uitvaardigen van bijkomende reglementen, richtlijnen of voorwaarden om aan een activiteit deel te nemen.
( Bijvoorbeeld het beperken van het aantal deelnemers met voorinschrijving aan een activiteit).
• De leden zijn verplicht adres wijzigingen binnen een maand aan de secretaris door te geven.
• De nieuwe leden zijn verplicht de jaarbijdrage te voldoen voor aanvang lidmaatschap, en eenmalig inschrijfgeld te betalen, maar mogen 1x gratis een clubavond bijwonen.
• De leden zijn verplicht voor 1 februari van het betreffende verenigingsjaar de jaarbijdrage te voldoen.
• De leden zijn verplicht indien zij zich aan melden voor een door de vereniging georganiseerd evenement de kosten voor dit evenement voor aanvang te voldoen, door de club gemaakte kosten kunnen niet teruggevorderd worden. De leden hebben het recht om agenda punten in te brengen op de bestuur -en ledenvergadering.

Artikel 17. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP:
Beëindiging lidmaatschap kan door een eenvoudige schriftelijk verzoek aan de ledenadministratie.
Het lidmaatschap gaat onmiddellijk in na bevestiging door de ledenadministratie. Bij ontstentenis van een bevestiging wordt het lidmaatschap automatisch als beëindigd beschouwd 14 dagen na de aanvraag tot beëindiging. Eventuele betaalde jaarbijdragen worden niet in mindering gebracht, noch terug betaald.

Artikel 18. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BESTUUR VOOR HET GEDRAG VAN LEDEN:
Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tekortkomingen die voortvloeien uit het gedrag van de leden. Meer bepaald ten aanzien van optreden in het openbaar en in publicaties van foto`s via eender welke vorm moeten de leden zich houden aan de algemene gangbare vorm van goede zeden. Het bestuur kan ook niet aansprakelijke worden gesteld voor beschadigingen aan of verlies van apparatuur en toebehoren en andere persoonlijke eigendommen, fotografische werken van de leden, voorkomend uit normaal gebruik bij bespreking, tentoonstelling, verzending, enz.

Artikel 19. AANSPRAKELIJKHEID VAN LEDEN BETREFFENDE BEELDMATERIAAL:
Dit artikel behandeld de aansprakelijkheid van alle aangeleverd beeldmateriaal, ongeacht de plaats waar het word gepubliceerd (zoals daar zijn, maar niet beperkt tot: website,clubblad,wedstrijd,tentoonstellingen,..)
Het aanleveren van beeldmateriaal (foto`s en dergelijke) is onderworpen aan de hierna vermelde voorwaarden waarvan u als lid van Fcz verklaart kennis te hebben genomen en de tekst te aanvaarden:
• U garandeert dat u zelf de uitsluitende eigenaar bent van alle rechten m.b.t. het door u ingediende beeldmateriaal of dat u de nodige toestemming heeft van iedereen die rechten t.a.v. dat beeldmateriaal kan laten gelden, in het bijzonder van de geportretteerde(n).
• U geeft FCZ bovendien de toestemming en/of u garandeert dat FCZ over de toestemming van de rechthebbende(n) beschikt om het ingediende beeldmateriaal op te slaan.
Het bestuur van FCZ kan u vragen het bewijs te leveren van uw rechten en van de toestemming van de rechthebbende(n). U zult bovendien FCZ vrijwaren en vergoeden voor alle claims en schade waarmee FCZ geconfronteerd wordt ten gevolge van het opslaan en/of publicatie van het door u ingediende beeldmateriaal door FCZ. FCZ kan beeldmateriaal gebruiken op clubavonden maar ook voor promotiedoeleinden, bv. voor de website, youtube e.d.
FCZ behoudt zich het recht voor ingediend beeldmateriaal te weigeren zonder opgave van reden.
Niet alle beeldmateriaal komt in aanmerking voor publicatie. Hel volgende mag in elk geval niet. •Aan materiaal wat aangeboden wordt aan FCZ kunnen geen rechten ontleend worden door de maker, maar FCZ mag dit niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder toestemming van de maker.
• Materiaal dat inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden zoals merken,logo`s, slogans, merkproducten, materiaal waarop auteursrechten of beschermd zijn als tekening of model, evenals vennootschapsnamen, handelsnamen en domeinnamen; Reclame of promotiemateriaal;
• Materiaal dat bekende figuren, zoals acteurs, muzikanten, sportlui, stripfiguren weergeeft of erna verwijst. Beelden van naakte of halfnaakte volwassenen of kinderen, seksueel expliciet materiaal.
• Materiaal dat geweld, haatuitingen, discriminatie of wreedheid tegenover mensen of groeperingen of dieren, godslastering of obsceniteiten bevat of ertoe aanzet, politiek, religie, criminele of illegale activiteiten of asociaal gedrag , wapens, laster ,smaad, beledigend of kleinerend materiaal.
In het algemeen materiaal dat aanstootgevend is en indruist tegen de openbare orde of goede zeden.

Artikel 20. DEELNAME AAN EEN ACTIVITEIT:
Het deelnemen aan een activiteit kan door inschrijving via de website of via de email aan de verantwoordelijke commissie. de deelname is pas definitief na bevestiging door de commissie en na het voldoen van de gevraagde bijdrage.
Indien voor deelname aan een activiteit er juridische documenten noodzakelijk zijn om zowel de club als de leden te vrijwaren (bijvoorbeeld modellencontracten,..) dan worden deze door het bestuur ter beschikking gesteld indien dit binnen de mogelijkheid van de vereniging ligt.

Artikel 21. BEPERKING OP HET AANTAL DEELNEMERS VAN EEN ACTIVITEIT:
in geval dat er meer inschrijvingen voor een evenement of activiteit zijn dan er ruimte is voor plaatsing, vallen de volgende leden in de hieronder genoemde volgorde af voor deelname aan het betreffende evenement of activiteit.
Het bestuur is bevoegd om in elk afzonderlijk geval een uitzondering op deze regels te maken.Zij die niet voldoen aan een of meerdere in dit reglement genoemde regels of bepalingen.Zij die zich, op volgorde van inschrijving, na een door het bestuur van te voren aangekondigde sluitingsdatum voor het betreffende evenement hebben aangemeld.Zij die zich in het verleden meer dan 2 maal ingeschreven hebben voor deelname aan een activiteit, zonder te komen opdagen. Zij die zich, op volgorde van inschrijving als laatste hebben aangemeld voor het betreffend evenement.

Artikel 22. TERUGTREKKING VAN DEELNAME AAN EEN ACTIVITEITENREGELEMENT:
Indien het lid zich, na bevestiging van plaatsing voor het evenement, toch terugtrekt van deelname, dan zijn de volgende regels van toe passing:
• Indien de terugtrekking minder dan 14 dagen voor de aanvang van de activiteit gebeurt, dan is er geen teruggave van de bijdrage aan de activiteit.
• Indien de terugtrekking 14 dagen of meer voor de aanvang van de activiteit gebeurt, dan wordt de bijdrage teruggestort.
Het bestuur kan beslissen om indien noodzakelijk het aantal dagen en of een eventuele terugtrekking van de bijdrage aan te passen. bijvoorbeeld voor activiteiten die lang op voor hand moeten gepland worden en betaald zijn. Een dergelijke beslissing zal op voorhand en voor inschrijving vermeld worden.

Artikel 23. BIJKOMENDE REGLEMENTEN:
Elk lid erkent het recht van het bestuur om bijkomende reglementen uitvaardigen. Deze bijkomende reglementen kunnen activiteitsgebonden zijn(bijvoorbeeld een wedstrijd reglement) als ook algemeen zijn (bijvoorbeeld een computerreglement).

Artikel 24. PRIVACY VERKLARING:

Fotoclub Zeilberg Fotoclub Zeilberg, gevestigd aan Blasiusstraat 2 Deurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@fotoclubzeilberg.nl

Dirk van den Heuvel is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotoclub Zeilberg hij is te bereiken via info@fotoclubzeilberg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Fotoclub Zeilberg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in het ledenbestand:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Startdatum van het FCZ-lidmaatschap

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotoclub Zeilberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– In geval van calamiteiten kan het zo zijn dat fotoclub zeilberg je adresgegevens nodig heeft.
– Het ledenbestand is alleen bij het bestuur van FCZ beschikbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Fotoclub Zeilberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotoclub Zeilberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Fotoclub Zeilberg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Na het beeindigen van je lidmaatschap worden je gegevens verwijderd uit het ledenbestand.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Fotoclub Zeilberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotoclub Zeilberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotoclubzeilberg.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Fotoclub Zeilberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op met info@fotoclubzeilberg.nl. Fotoclub Zeilberg heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Ledenbestand is beveilig met wachtwoord dat alleen bij de bestuursleden bekend is.
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Foto’s van personen op de site:
Foto’s waarop personen duidelijk in beeld zijn worden alleen op de site van Fotoclub Zeilberg  geplaatst met toestemming van de persoon/personen op de foto. Zie artikel 19.

Whatsapp groep FCZ:
FCZ is niet verantwoordelijk m.b.t. toetreding tot de FCZ whatsapp groep en leden kunnen zelfstandig ten aller tijde ervoor kiezen de betreffende WhatsApp groep te verlaten. FCZ is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste informatie/beeldmateriaal. Door leden in deze WhatsApp groep geplaatste informatie/beeldmateriaal wordt niet door FCZ beheerd noch bewaard.

Artikel 25. SLOTBEPALINGEN:
in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het algemene bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.

Update revisie 2018-05-24/ 2018-04-27 / 2016 10 06 / 2015 12 10 / 2015 01 22 / 2013 01 25